Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Statut Unie Roska postižených roztroušenou sklerózou v ČR neboli Unie Roska v ČR, České multiple sclerosis (MS) společnosti.

Článek I.

Název a sídlo spolku

Unie ROSKA - česká MS společnost, z. s. (dále jen „spolek“) má své sídlo na adrese Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1, Nové Město. Je právním pokračovatelem
Unie Roska postižených roztroušenou sklerózou v ČR neboli Unie Roska v ČR, české multiple sclerosis (MS) společnosti.

Anglický ekvivalent jména spolku: Union ROSKA - the Czech MS society

Článek II.

Účel spolku

Spolek je humanitární organizací s celostátní působností (Česká republika), jehož účelem
je sdružování a všestranná podpora organizací ROSKA v jednotlivých regionech (dále
jen „pobočné spolky“) a samostatných organizací, sdružujících lidi s roztroušenou sklerózou (dále jen „členské spolky“).

Článek III.

Hlavní činnost spolku

Veškerá činnost spolku směřuje k naplnění účelu, jenž je uveden v ustanovení článku II.
těchto stanov, coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. všeobecné pomoci postiženým roztroušenou sklerózou, a to bez ohledu na členství
  ve spolku,
 2. reprezentačního zastupování postižených roztroušenou sklerózou ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty,
 3. zajišťování potřebných finančních prostředků pro samostatnou činnost spolku, pobočných spolků a členských spolků, a to zejména prostřednictvím státních dotací,
 4. zabezpečení potřebného informačního servisu postiženým roztroušenou sklerózou, jejich blízkým i ostatní veřejnosti, a to včetně poradenské a konzultační činnosti,
 5. účasti ve správních a jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy postižených roztroušenou sklerózou,
 6. spolupráce s příslušnými odbornými pracovišti a lékaři v České republice i v zahraničí,
 7. spolupráce s národními i mezinárodními subjekty, jejichž činnost souvisí s činností spolku,
 8. spolupráce s fyzickými a právnickými osobami, a to v zájmu naplnění účelu spolku,
 9. podpory dobrovolnictví a zapojením dobrovolníků,
 10. vedlejších činností (podnikání nebo výdělečná činnost), avšak pouze za podmínky,
  že jejich účelem je podpora hlavní činnosti spolku nebo hospodárné využití spolkového majetku.

Článek IV.

Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let se státním občanstvím České republiky, která je postižená roztroušenou sklerózou nebo má k takto postiženým kladný vztah
a má zájem o činnost směřující k naplnění účelu spolku. Členem spolku může být rovněž
i právnická osoba (členský spolek), jež sdružuje lidi s RS.

2. Členství ve spolku je přímé a přidružené. Přímými členy spolku jsou pobočné spolky
(blíže viz ustanovení článku V. těchto stanov) a přidruženými členy spolku jsou členské spolky (blíže viz ustanovení článku VI. těchto stanov). Toto členství je rovnocenné.

 

3. Členství jednotlivých fyzických osob může vzniknout přímo ve spolku nebo v pobočných spolcích, a to na základě písemné přihlášky, schválené příslušnou členskou schůzí.
Toto členství je rovnocenné.

 

4. Dokladem o členství jednotlivých fyzických osob je členský průkaz, který je evidován
ve spolku nebo příslušném pobočném spolku (dle místní příslušnosti členství).

 

5. Dokladem o členství pobočného spolku nebo členského spolku je registrační list,
který je evidován u spolku.

 

6. Členství ve spolku zaniká:

 1. dnem doručení písemného oznámení fyzické osoby o vystoupení člena předsedovi spolku nebo předsedovi pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství),
 2. dnem doručení písemného oznámení členského spolku o vystoupení člena předsedovi spolku,
 3. úmrtím člena (fyzické osoby),
 4. zánikem spolku,
 5. zánikem členského spolku,
 6. vyloučením člena (fyzické osoby) na základě rozhodnutí příslušné členské schůze
  (dle místní příslušnosti členství) z důvodu hrubého porušení těchto stanov,
 7. vyloučením člena (členského spolku) na základě rozhodnutí členské schůze spolku z důvodu hrubého porušení těchto stanov,
 8. případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

7. Seznam členů (evidence členských přihlášek nebo registračních listů) je evidován
(dle místní příslušnosti členství) u spolku nebo u příslušného pobočného spolku. Zápis
a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku nebo předseda příslušného pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství) nebo jím pověřená osoba.

 

8. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců
od potvrzeného ukončení členství.

 

 

Článek V.

Pobočný spolek

1. Pobočný spolek je přímým členem spolku (viz ustanovení článku IV. odst. 2 těchto stanov) se samostatnou právní subjektivitou.

 

2. Pobočný spolek je založen na základě rozhodnutí celorepublikové členské schůze.

 

3. Název pobočného spolku je odvozen od názvu spolku ve spojení s názvem příslušného regionu, a to následným způsobem:   Unie ROSKA - reg. org. ROSKA PRAHA, z. p. s.

 

4. Pobočný spolek disponuje svými vlastními orgány, kterými jsou:

 1. nejvyšší orgán - členská schůze pobočného spolku
 2. výkonný orgán - výkonný výbor pobočného spolku (individuálním statutárním zástupcem pobočného spolku je předseda pobočného spolku)
 3. kontrolní orgán - samostatný revizor

5. Pobočný spolek samostatně vykonává svou činnost za účelem naplnění cílů schválených členskou schůzí pobočného spolku a na základě rozhodnutí výkonného výboru pobočného spolku.

 

6. Pobočný spolek není majetkově ani jinak spoluodpovědný za případná právní či jiná pochybení orgánů spolku.

7. O případném likvidačním zůstatku je pobočný spolek oprávněn rozhodovat samostatně.

8. Pobočný spolek má svou vlastní členskou základnu složenou z fyzických osob,
jejichž členské přihlášky jsou evidovány v sídle pobočného spolku nebo v místě určeném výkonným výborem pobočného spolku. Veškeré úpravy v evidenci členských přihlášek provádí předseda pobočného spolku nebo jím pověřená osoba.

 

9. Pobočný spolek a členové pobočného spolku (fyzické osoby) mají práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov. Pobočný spolek má stejná práva a povinnosti jako členský spolek, a to s ohledem na jejich právní vztah.

10. Náležitosti neupravené v tomto článku se řídí příslušnými ustanoveními těchto stanov (s ohledem na právní vztah) a předmětných zákonů.

Článek VI.

Členský spolek

1. Členský spolek je přidruženým členem spolku (viz ustanovení článku IV. odst. 2
těchto stanov), který je samostatným spolkem, sdružujícím lidi postižené roztroušenou sklerózou.

 

2. Příslušný samostatný spolek se stává členským spolkem na základě rozhodnutí celorepublikové členské schůze.

 

3. Název členského spolku není podmíněn názvem spolku.

 

4. Členský spolek disponuje svými vlastními stanovami, které nesmí být v zásadním rozporu s těmito stanovami.

 

5. Členský spolek samostatně vykonává svou činnost za účelem naplnění cílů schválených příslušnými orgány členského spolku a ve shodě s těmito stanovami.

 

6. Členský spolek není majetkově ani jinak spoluodpovědný za případná právní či jiná pochybení orgánů spolku.

 

7. Členský spolek má svou vlastní členskou základnu.

 

8. Členský spolek a členové členského spolku (fyzické osoby) mají práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov. Členský spolek má stejná práva a povinnosti jako pobočný spolek, a to s ohledem na jejich právní vztah.

 

9. Náležitosti neupravené v tomto článku se řídí příslušnými ustanoveními stanov členského spolku, které nesmí být v zásadním rozporu s těmito stanovami a předmětnými zákony.

 

Článek VII.

Práva a povinnosti člena spolku

1. Člen spolku má právo:

 1. účastnit se členské schůze spolku anebo příslušné členské schůze pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství) a podílet se na jeho/jejich rozhodování hlasováním (dle místní příslušnosti členství),
 2. podílet se na činnosti spolku anebo příslušného pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství), volit a být volen do orgánů spolku anebo do orgánů příslušného pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství),

2. Člen spolku má povinnosti:

 1. dodržovat stanovy spolku
 2. aktivně se podílet na činnosti spolku nebo příslušného pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství),
 3. aktivně hájit zájmy a dobré jméno spolku a příslušného pobočného spolku (dle místní příslušnosti členství),
 4. provádět platbu stanovených členských příspěvků spolku nebo pobočnému spolku (dle místní příslušnosti členství), a to ve výši schválené příslušným nejvyšším
  nebo příslušným výkonným orgánem (dle místní příslušnosti členství).

Článek VIII.

Nejvyšší orgán

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku, jejíž působnost plní celorepublikové shromáždění volených delegátů (delegovaní zástupci všech členů spolku).

Nejvyšším orgánem pobočného spolku je členská schůze příslušného pobočného spolku.

 

2. Zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů svolává výkonný orgán spolku, a to nejméně jednou za 1 rok.

Zasedání členské schůze pobočného spolku svolává výkonný orgán pobočného spolku,
a to nejméně jednou za 1 rok.

3. Výkonný orgán spolku je povinen svolat do jednoho kalendářního měsíce celorepublikové shromáždění volených delegátů, pokud ho o to písemně požádá alespoň třetina členů spolku nebo kontrolní orgán spolku.

Výkonný orgán pobočného spolku je povinen svolat do jednoho kalendářního měsíce členskou schůzi pobočného spolku, pokud ho o to písemně požádá alespoň třetina členů pobočného spolku nebo kontrolní orgán pobočného spolku.

4. Informaci o konání zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů zasílá výkonný orgán spolku písemně nebo elektronickou poštou statutárním orgánům všech členů spolku, a to nejpozději třicet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů. Nejpozději deset kalendářních dnů před konáním zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů zasílá výkonný orgán spolku všem členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit
ke schválení.

Informaci o konání zasedání členské schůze pobočného spolku zasílá výkonný orgán pobočného spolku písemně nebo elektronickou cestou všem členům pobočného spolku,
a to nejpozději třicet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů. Nejpozději deset kalendářních dnů
před konáním zasedání členské schůze pobočného spolku zasílá výkonný orgán pobočného spolku všem členům pobočného spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit
ke schválení.

5. Celorepublikové shromáždění volených delegátů je usnášeníschopné, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina delegátů. Celorepublikové shromáždění volených delegátů rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných delegátů, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý delegát má při rozhodování jeden hlas; hlasy delegátů si jsou rovny.

Členská schůze pobočného spolku je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nejméně 10 % všech členů pobočného spolku. Členská schůze pobočného spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů pobočného spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen pobočného spolku má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů pobočného spolku si jsou rovny.

6. Celorepublikové shromáždění volených delegátů může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí výkonného orgánu spolku.

Členská schůze pobočného spolku může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoli rozhodnutí výkonného orgánu příslušného spolku.

 

7. Celorepublikové shromáždění volených delegátů rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, a to zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 2. volí výkonný orgán spolku a odvolává jej,
 3. volí kontrolní orgán spolku a odvolává jej,
 4. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející období,
 5. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
 6. schvaluje přihlášky nových členských spolků a rozhoduje o vyloučení stávajících členských spolků,
 7. schvaluje založení, přeměnu a zánik pobočného spolku,
 8. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
 9. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
 10. rozhoduje o zániku spolku.

 

8. Členská schůze pobočného spolku rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se pobočného spolku, a to zejména:

 1. volí výkonný orgán pobočného spolku a odvolává jej,
 2. volí kontrolní orgán pobočného spolku a odvolává jej,
 3. schvaluje zprávu o činnosti pobočného spolku za předcházející období,
 4. určuje a schvaluje strategický plán pobočného spolku a jeho cíle na příští období,
 5. rozhoduje o vyloučení stávajících členů pobočného spolku,
 6. rozhoduje o členství pobočného spolku v mezinárodních organizacích, koalicích
  a kampaních,
 7. rozhoduje o provozování kanceláře pobočného spolku,
 8. rozhoduje o přeměně a zániku pobočného spolku.

9. Celorepublikové shromáždění volených delegátů také rozhoduje o všech věcech,
které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Členská schůze pobočného spolku také rozhoduje o všech věcech, které nespadají
do pravomoci jiného orgánu pobočného spolku.

10. O rozhodnutích přijatých na zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů pořizuje celorepublikovým shromážděním volených delegátů pověřený delegát zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva delegáti přítomní na zasedání celorepublikového shromáždění volených delegátů.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pobočného spolku pořizuje členskou schůzí pobočného spolku pověřený člen příslušného pobočného spolku zápis. Zápis
svým podpisem ověřují dva členové příslušného pobočného spolku přítomní na zasedání členské schůze pobočného spolku.

 

11. Ve výjimečných případech (např. nemožnost svolání celorepublikového shromáždění volených delegátů nebo nemožnost svolání členské schůze pobočného spolku, nedořešení plánovaného programu celorepublikového shromáždění volených delegátů nebo členské schůze pobočného spolku, neodkladná nutnost projednání zásadních otázek, aj.) s podmínkou souhlasu všech členů příslušného výkonného orgánu je možné provést předmětné hlasování procedurou „per rollam“ (korespondenční hlasování jednotlivých volených delegátů v souvislosti s celorepublikovým shromážděním volených delegátů
nebo korespondenční hlasování jednotlivých členů pobočného spolku v souvislosti s členskou schůzí pobočného spolku. Toto ustanovení lze považovat za směrnici pro hlasování
per rollam.

 1. Hlasování per rollam (dále jen „hlasování“) probíhá obvykle e-mailem, výjimečně prostřednictvím SMS.
 2. Lhůtu pro odpovědi na otázky položené při hlasování určuje, v závislosti na náročnosti problematiky, předseda příslušného výkonného orgánu. Minimální lhůta je v této souvislosti stanovena na 5 kalendářních dnů.
 3. Při hlasování prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail) je každý z účastníků povinen při své odpovědi vždy zadat „odpovědět všem“, a to z důvodu zajištění,
  aby příslušný e-mail obdrželi všichni kompetentní adresáti (volení delegáti
  nebo členové pobočného spolku).
 4. Každý z účastníků hlasování je povinen přesným hlasováním vyjádřit svůj názor
  (ANO-NE; PRO-PROTI; SCHVALUJI-NESCHVALUJI-ZDRŽUJI SE) a identifikovatelně označit svou odpověď uvedením svého jména a příjmení.
 5. Hlasující je povinen při elektronické komunikaci (e-mail) požadovat „potvrzení
  o přečtení“.
 6. Počet platných hlasů pro přijetí rozhodnutí při hlasování se řídí příslušnými ustanoveními těchto stanov.
 7. Iniciátorem hlasování je příslušný výkonný orgán, který je povinen prostřednictvím svého předsedy oznámit výsledky hlasování všem příslušným členům, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po ukončení hlasování.
 8. Výsledky hlasování se zaznamenají do zápisu nejbližšího celorepublikového shromáždění volených delegátů nebo do zápisu nejbližší členské schůze příslušného pobočného spolku.

Článek IX.

Výkonný orgán

1. Výkonným orgánem spolku je výkonná rada spolku, která je kolektivním statutárním orgánem spolku. Výkonný orgán spolku je řízen jeho předsedou.

Výkonným orgánem pobočného spolku je výkonný výbor pobočného spolku. Individuálním statutárním orgánem pobočného spolku je předseda pobočného spolku. Výkonný orgán pobočného spolku je řízen jeho předsedou.

 

2. Statutární orgán spolku je oprávněn za spolek jednat ve všech věcech, zejména
pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž statutárním orgánem zmocněný člen spolku (fyzická osoba) nebo zaměstnanec spolku.

Statutární orgán pobočného spolku je oprávněn za pobočný spolek jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním pobočného spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance pobočného spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za pobočný spolek může jednat rovněž statutárním orgánem zmocněný člen pobočného spolku (fyzická osoba) nebo zaměstnanec pobočného spolku.

3. Výkonný orgán spolku je volen celorepublikovým shromážděním volených delegátů
na dobu 5 let, který rovněž stanovuje počet členů voleného výkonného orgánu spolku.

Výkonný orgán pobočného spolku je volen členskou schůzí na dobu 5 let, která rovněž stanovuje počet členů voleného výkonného orgánu pobočného spolku.

4. Zvolení členové výkonného orgánu spolku volí na svém prvním jednání ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. O dalších funkcích rozhoduje výkonný orgán spolku
dle potřeb spolku.

Zvolení členové výkonného orgánu pobočného spolku volí na svém prvním jednání ze svého středu předsedu a místopředsedu. O dalších funkcích rozhoduje výkonný orgán pobočného spolku dle potřeb pobočného spolku.

5. Výkonný orgán spolku je usnášeníschopný za podmínky účasti nadpoloviční většiny
jeho členů. Pokud není stanoveno jinak, výkonný orgán spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výkonného orgánu spolku.

Výkonný orgán pobočného spolku je usnášeníschopný za podmínky účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Pokud není stanoveno jinak, výkonný orgán pobočného spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů výkonného orgánu spolku.

 

6. Jednání výkonného orgánu spolku se koná nejméně 4x ročně a o jejich průběhu
se vždy vyhotovuje písemný zápis, který se eviduje v sídle spolku s tím, že je umožněn náhled všem členům spolku.

Jednání výkonného orgánu pobočného spolku se koná nejméně 4x ročně
a o jejich průběhu se vždy vyhotovuje písemný zápis, který se eviduje v sídle pobočného spolku s tím, že je umožněn náhled všem členům příslušného pobočného spolku.

7. Výkonný orgán spolku může za účelem plnění svých cílů zřídit sekretariát nebo kancelář, která bude financována z vlastních prostředků spolku.

Výkonný orgán pobočného spolku může za účelem plnění svých cílů zřídit sekretariát
nebo kancelář, která bude financována z vlastních prostředků pobočného spolku.

Článek X.

Kontrolní orgán

1. Kontrolním orgánem spolku je nejméně tříčlenná kontrolní komise spolku, která je řízena jejím předsedou.

Kontrolním orgánem pobočného spolku je samostatný revizor.

2. Kontrolní orgán spolku je volen celorepublikovým shromážděním volených delegátů
na dobu 5 let.

Kontrolní orgán pobočného spolku je volen členskou schůzí příslušného pobočného spolku
na dobu 5 let.

3. Členové kontrolního orgánu spolku volí při svém prvním jednání ze svého středu předsedu kontrolní komise spolku.

4. Členství v kontrolním orgánu není slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu, výkonném orgánu a s funkcí likvidátora.

5. Kontrolní orgán spolku dohlíží, zda jsou záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.

Kontrolní orgán pobočného spolku dohlíží, zda jsou záležitosti pobočného spolku řádně vedeny a vykonává-li pobočný spolek činnost v souladu s těmito stanovami a právními předpisy.

 

6. Kontrolní orgán spolku může nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Kontrolní orgán spolku je oprávněn provádět kontrolu u pobočných spolků a členských spolků pouze v souvislosti s přerozdělovanými dotacemi.

Kontrolní orgán pobočného spolku může nahlížet do dokladů pobočného spolku a požadovat od členů dalších orgánů pobočného spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Článek XI.

Hospodaření

1. Vztah spolku a pobočného spolku je založen na principu oddělených majetkových oblastí,
a tak souhrn majetku a dluhů neboli jmění příslušného pobočného spolku, není v žádném případě považován za pododdíl majetku spolku.

 

2. Prostředky spolku jsou tvořeny dotacemi ze státního rozpočtu, dobrovolnými příspěvky, dary a odkazy poskytnutými fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členskými příspěvky spolku, účastnickými úhradami konkrétních akcí pořádaných spolkem
a výnosy z vedlejší činnosti (viz článek III. písm. l) těchto stanov).

Prostředky pobočného spolku jsou tvořeny potřebnými příspěvky spolku (viz článek II.
těchto stanov), dotacemi ze státního rozpočtu, dobrovolnými příspěvky, dary a odkazy poskytnutými fyzickými i právnickými osobami z tuzemska i zahraničí, členskými příspěvky pobočnému spolku, účastnickými úhradami konkrétních akcí pořádaných příslušným pobočným spolkem a výnosy z vedlejší činnosti (viz článek III. písm. l) těchto stanov).

3. Finanční prostředky spolku jsou vedeny u zvoleného peněžního ústavu na samostatném účtu.

Finanční prostředky pobočného spolku jsou vedeny u zvoleného peněžního ústavu
na samostatném účtu.

4. Povinností výkonného orgánu spolku je provádění činnosti řádného hospodáře v souladu se zájmy spolku a příslušnými právními předpisy.

Povinností výkonného orgánu pobočného spolku je provádění činnosti řádného hospodáře v souladu se zájmy pobočného spolku a příslušnými právními předpisy.

5. Veškerá činnost související s hospodařením spolku podléhá nejvyššímu orgánu spolku.

Veškerá činnost související s hospodařením pobočného spolku podléhá nejvyššímu orgánu pobočného spolku.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 

1. Veškeré náležitosti neupravené v ustanoveních těchto stanov se řídí příslušnými právními předpisy.

 

2. Tyto stanovy čítají 9 stran a nabývají účinnosti dnem příslušné registrace.

3. Ověřené stanovy jsou uloženy v sídle spolku, sídlech pobočných spolků a sídlech členských spolků, a to s možností náhledu.