Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

To přijde Izák za rabínem a hořekuje, že celá

rodina musí žít v jedné malé místnosti.    

Jistě všichni znáte starou židovskou anegdo

tu o koze.

Žena, on, 4 děti. Co má dě lat? Rabín mu

poradí, aby do společného pokoje přibral ještě kozu. Izák se

diví, ale posechne. Za nějaký čas přijde

k rabínovi znovu a naříká, že už se to oprav -

du nedá vydržet. V jedné místnosti on,

žena, 4 děti, páté na cestě a ještě koza! .

Tak tu kozu od

veď, dí rabín. Izák zase poslech ne. Po

čase se u rabína objeví znovu a radostně mu

děkuje za skvělou radu: .Rabi, co jsem

odvedl tu kozu, hned je u nás víc místa!.

To je moje nej mi lej .í anek do ta a èas to si ji

pøipomí nám.

Na .imi .ivoty se to kozami (i kozly) jen

hem .í a ne ka. dé(ho) se lze zba vit. Te pr ve

pøí tomnost takové kozy nás donutí uvì do -

mit si, .e ono to pøed tím ne by lo tak .pat né.

Nedávno jsem toti. prodì lala podobnou

zku .e nost, i kdy. kozu jsem si nepøivedla,

pøi.la sama.

Jak se tak bro dím .i vo tem, ob je vi la se po tí.

a s ní sou vi se jí cí 2hodinová ope ra ce pod na -

rkó zou. A co èert nechtìl. Ná sle dují cí kom -

plikace doprová zené vysoký mi horeè kami.

Le .ela jsem na nemocniè ní posteli a volala

na pomoc v.echny malinka té bílé kominíè -

ky s bí lý mi .tì tiè ka mi (znal ci poz na li moji

relaxa ci na rekondicích), aby mi pro .ouchli

totál nì ucpané nervové drá hy. .lo to ztuha

a pomalu, kominíè ci se teda nad øeli. Kdy.

jsem poprvé pøe .la nemocniè ní pokoj, koza

v podobì ne èekané nemoci u. byla napùl ze

dve øí. Po úpl ném od cho du kozy jsem s ra -

dostí zjistila, .e moje chù ze nedoznala .ád -

né vìt .í újmy a jsem na tom stejnì jako pøed

kozou. Vesele jsem si to .kobrtala o berlích

celá .astná, .e zase chodím.

Pøi pomnì la jsem si svoji babiè ku Rù.enku,

která v.dycky øí ká vala, .e není nikdy tak

zle, aby ne moh lo být je.tì hùø.

Dalo by se taky øíct, .e ni kdy není tak dob øe,

aby ne moh lo být je. tì líp, ale to u. za vá ní

zlatou rybkou a rybáøovou .enou, která na -

ko nec stej nì skon èi la v té své pù vod ní

rozpadlé chatrèi.

Babiè ka Rù.enka byla vù bec moudrá .ena.

Byla z Mo ra vy a umì la péct ty nej lep .í tva -

rohové buchty na svì tì. Nikdy nekøi èe la,

krás nì plet la a .ila. Plet la mi dlou hé ob jem -

né svet ry a .ila dlou hé .i ro ké suk nì. U. jsem

byla nemocná a ty suknì jsem vy .adovala

ob zvlá., pro to .e jsem ne chtì la, aby mi byly

vi dìt nohy. V pod sta tì jsem ne chtì la, abych

byla vi dìt vù bec. Kdy by to .lo, nej ra dì ji

bych no si la bur ku i s møí. kou. Jed nu suk ni

jsem nosila nejradì ji. Byla dlouhá, .iroká,

tma vá, pøes nì pod le mého gus ta. Kdy. jsme

jednou takhle jely s babiè kou hromadnoudopravou, babiè ka upøela na onu sukni svùj

pátravý zrak a na celý autobus prohlá sila:

.No Ivi, mìla by sis tu suk ni u. vy prat, po dí -

vej, jak je vo .ous ta ná!. Ba biè ka tím mys le -

la, .e suk nì je u.mud la ná (taky

zvukomalebné slovo). Nemìla jsem mo. -

nost to pøítomným vysvìtlit, proto.e ode

mne rychle odvraceli zrak.

Také si vzpo mí nám, jak ba biè ka ve v.í po -

èestnos ti pou.í vala slovo .vobli. kula..

Ozna èovala tím èlovì ka zanedbané ho, ne -

vì rohodné ho. Teprve o mnoho let pozdìji,

kdy. jsem to slo vo po u.i la pøed man .e lem,

zdì sil se a po ra dil mi, a si slo vo roz lo .ím.

Roz lo .i la jsem si je a zdì si la se taky.

Èlovìk kolikrát neví, co mluví.

Vytahané suknì a svetry u. nenosím, v sou -

èasnosti sním o minisukni. Mám toti. správ -

nì at ro fo va né nohy do lad ných tva rù . tak .e

bych ve svém zra lém vìku zkusila diblíka?

No, mám lep .í ná pad. Ob je vi la jsem spin -

ning.

Jsme tøi ses try a ka. dá pøes svùj roz díl ný

zpù sob .ivota tíhneme ke sportu. Ta nej -

mlad .í jez dí na koni, pros tøed ní na spin nin -

go vém kole a já na re kon di ce. V.ech ny jsme

se ve svém oboru staly instruktorkami.

Sporty svých sester jsem vyzkou .ela na

vlast ní kù.i. Kùò se spla .il, kolo ne, a tak

jsem navá zala spoluprá ci se svou prostøední

sestrou.

Zná te spin ning? To je je den z mno ha pra po -

divných moderních sportù, který se provo -

zu je ve fit ness cen trech. Lidé mís to toho,

aby se na kole pro je li za dar mo ven ku,

zaplatí si .fitko..

Spinningové kolo je takový lep .í rotoped

s olovì ným válcem, který pù sobí jako setr -

vaè ník. V sále jich je tøe ba 30 a .cyk lis té. na

tìchto kolech za zvukù ohlu .ují cí hudby

plní pokyny instruktora. Vstá va jí, usedají,

dá vají si men .í zá tì.e, vìt .í zá tì.e, zrychlu -

jí, zpo ma lu jí, pot z nich prý. tí. Já si za tím

v poklidu .lapu s nejmen .í zá tì.í a tváøím

se, jako .e tam mám zá tì. nej vìt .í. Je to

snaz .í .lapá ní ne. na klasickém rotopedu,

a tak to vy dr .ím ce lou ho di nu. Je prav da, .e

mì pak ségra z toho musí sundat, ale ve

fitness baru se z toho brzy vzpamatuji.

Ségra má teï pøeplnì no.Vysvìtlila mi, .e to

jsou tzv. sil ves trá ci . lidé, kte øí si na Nový

rok dali pøed se vze tí, .e svou tì les nou

schrán ku zve le bí. Bì hem roku to prý zas

proøídne.

To já dou fám, .e na na .ich re kon di cích to

nepro øídne.