TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

P R O G R A M 

regionální členské valné hromady organizace ROSKA PRAHA

konané dne 12. 9. 2013 v budově Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,
Učňovská 100/1, Praha 9

 

1. Úvod

2. Volba Návrhové a Volební komise

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Revizní zpráva

6. Volba Výkonného výboru a Kontrolního orgánu

7. Diskuse

8. Závěr

 

 

 

I. Úvod

1. Ing. Jaroslav Zika uvítal členy a hosty.

2. Ing. Zika provedl seznámení s programem

Valné hromady organizace Roska Praha.

3. Poděkování odstupujícímu

výkonnému výboru organizace Roska Praha

za dosavadní činnost.

4. Poděkování spolupracujícím lékařům.

5. Poděkování sponzorům.

6. Proslov Lenky Kohoutové.

7. Odstupující předseda organizace Roska Praha

Ing. Jaroslav Zika byl jmenován čestným předsedou

organizace Roska Praha.

II. VOLBA NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE:

1. Volba návrhové komise ve složení:

Jiří Šimral, Mgr. Ingrid Mrňová,

Václava Janderová

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

2. Volba volební komise ve složení:

Lenka Kohoutová, Jana Císařová,

Alena Cikánková

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

III. ZPRÁVA O ČINNOSTI

1. Ing. Jaroslav Zika informoval o činnosti organizace Roska Praha

za uplynulé čtyřleté období (od poslední valné hromady).

IV. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

1. Mgr. Daniela Bláhová informovala o hospodaření organizace

Roska Praha za uplynulé čtyřleté období (od poslední valné hromady).

V. REVIZNÍ ZPRÁVA

1. Krista Fouňová informovala o revizích hospodaření naší organizace

Roska Praha za uplynulé čtyřleté období (od poslední valné hromady).

VI. VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU A KONTROLNÍHO ORGÁNU

1. Návrhová komise navrhla tyto členy do výkonného výboru,

a to následně:

Mgr. Daniela Bláhová, Ing.Jaroslav Zika,

Ivana Rosová, Kateřina Miškovská,

Jana Císařová, Eva Urbanová,

Zuzana Kuklová, Jiří Šimral,

Alice Plundrová

2. Volební komise zjistila dle prezenční listiny, že je Valná hromada

schopná usnášení:

Ke dni 12. 9. 2013 zaplatilo 219 členů

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

3. Volební komise navrhla volbu aklamací:

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

4. Volební komise navrhla volbu výkonného výboru anbloc:

Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

5. Volba výkonného výboru ve složení:

Mgr. Daniela Bláhová, Ing. Jaroslav Zika,

Ivana Rosová, Kateřina Miškovská,

Jana Císařová, Eva Urbanová,

Zuzana Kuklová,Jiří Šimral,

Alice Plundrová

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

6. Valná hromada doporučuje

na předsedu organizace Roska Praha

Mgr. Danielu Bláhovou:

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

7. Návrhová komise navrhla do kontrolního orgánu

samostatného revizora, a to následně: KristaFouňová

8. Volba kontrolního orgánu:

samostatný revizor Krista Fouňová

• Pro: 29 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

9. Nikdo nevznesl žádné připomínky k proběhnutým volbám.

Volby proběhly v souladu s platnými předpisy.

VII. DISKUSE

1. Proběhla diskuse o plánované činnosti na další

čtyřleté období organizace Roska Praha.

2. Bylo poukázáno na malý počet řádně platících členů

3. Členka paní Olga Müllerová podala stížnost,

že kromě informací na začátku roku, nedostává zprávy

o konání dalších akcí,které jsou v průběhu roku rozesílány.

Byla vyslovena omluva s tím, že již byl vytvořen nový adresář pro

rozesílání poštou.

Zmíněné člence bylo rovněž doporučeno, aby se častěji informovala

v MS Centru Roska Praha, kde veškeré akce bývají vyvěšeny

na nástěnce s tím,že naše organizace nemá dostatek

finančních prostředků, aby veškeré mimořádné akce, rozesílala poštou.

Rozesílají se pouze akce, týkající se chodu Roska Praha.

Zápis vyhotovil: Kateřina Miškovská v. r.

                     USNESENÍ 

Valná hromada:

I. Volí

1. Návrhovou komisi ve složení:

Jiří Šimral, Mgr. Ingrid Mrňová,

Vendula Janderová

2. Volební komisi ve složení:

Lenka Kohoutová, Jana Císařová, Alena Cikánková

II. Bere na vědomí

1. Úspěšné plnění úkolů za celé období od minulé Valné hromady.

2. Stabilizaci členské základny se 712 členy (platícími i neplatícími)

a uvědomuje si, že je to důsledek kvality a rozsahu činnosti

celé organizace Roska Praha.

III. Podporuje

1. Plně rozsáhlou činnost celorepublikové Unie Roska,

týkající se pomoci postiženým roztroušenou sklerózou,

a to v rámci celé České republiky.

2. Zapojení Unie Roska do tuzemských

a zahraničních střešních organizací.

3. Mezinárodní spolupráci pražského regionu

s obdobnými zahraničními MS společnostmi.

4. Dosavadní práci výkonného výboru a revizní komise

organizace Roska Praha.

Všem členům těchto orgánů za to vyslovuje uznání.

5. Aktivní spolupráci s odborníky (neurology, psychology apod.).

6. Aktivity organizace vyvíjené i v naší

provozovně MS Centra Roska Praha,

jež jsou pro nás zcela nepostradatelné.

IV. Oceňuje

1. Kvalitní odbornou pomoc spolupracujících lékařů,

a to v čele s prof. MUDr. Evou Havrdovou, CSc.,

kteří svou činností aktivně přispívají k plnění našeho poslání.

2. Úsilí, všech volených zástupců organizace,

vynaložené při prosazování našich rozmanitých humanitárních projektů.

3. Kvalitní prezentaci organizace Roska Praha na webových stránkách.

V. Schvaluje

1. Předloženou zprávu o činnosti organizace Roska Praha,

a to bez připomínek.

2. Předloženou zprávu o hospodaření organizace Roska Praha,

a to bez připomínek.

3. Předloženou zprávu o revizi organizace Roska Praha,

a to bez připomínek.

4. Jmenování Ing. Jaroslava Ziky,

zakladatele organizace Roska Praha,

čestným předsedou organizace Roska Praha.

VI. Zvolila

1. Na další volební období výkonný výbor organizace Roska Praha

ve složení: Mgr. Daniela Bláhová

(s doporučením Valné hromady na funkci předsedy organizace),

Ing. Jaroslav Zika, Ivana Rosová,

Kateřina Miškovská, Jana Císařová, Eva Urbanová,

Zuzana Kuklová, Jiří Šimral, Alice Plundrová

2. Na další volební období řádný kontrolní orgán organizace

Roska Praha (samostatného revizora) ve složení:

Krista Fouňová

VII. Ukládá

1. Všem zvoleným představitelům organizace Roska Praha,

ve spolupráci s celou členskou základnou, pokračovat v jejich činnosti,

a to v potřebném rozsahu.

2. Zvoleným orgánům organizace Roska Praha průběžně zabezpečovat

nezbytné finanční prostředky na činnost spojenou

s organizací Roska Praha, a přitom k jejich zajištění,

realizovat dostatečný počet humanitárních projektů.

3. Celé členské základně organizace Roska Praha průběžně

hledat další potenciální dárce k doplnění potřebných finančních zdrojů

na činnost organizace Roska Praha.

4. Všem členům organizace Roska Praha platit řádně a včas

stanovené členské příspěvky.

Zpracovala návrhová komise Jiří Šimral v. r.