TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

P R O G R A M

regionální členské Valné hromady organizace Roska Praha
konané 9. 4. 2009 od  10, 30 hod. v Domově Sue Ryder v Praze 4-Michli,
Michelské 1/7

 

1. Úvod
2. Volba návrhové a volební komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Revizní zpráva
6. Volba výkonného výboru a kontrolního orgánu
7 Volba delegátů na Celorepublikový sněm Unie, který bude v 11/2009 v Praze
8. Volba kandidátů Rosky Praha do celostátních výkonných orgánů Unie
9. Diskuze
10. Usnesení
11. Závěr

 

 

       

 USNESENÍ
z regionální členské Valné hromady organizace Roska Praha konané dne 9.4.2009 
v Domově Sue Ryder v Praze 4-Michli

Valná hromada

I. volí
1. Návrhovou komisi ve složení Kateřina Miškovská, Alena Cikánková,Jiří Šimral.
2. Volební komisi ve složení Karel Hrkal, Jarmila Šubrtová, Ivana Rosová.

II. bere na vědomí
1. Úspěšné plnění úkolů za celé období od minulé Valné hromady.
2. Stabilizaci členské základny s 720 členy a uvědomuje si, že je to důsledek kvality a rozsahu činnosti celé organizace.

III. podporuje
1. Plně rozsáhlou činnost celorepublikové Unie na pomoc postiženým nelehkou roztroušenou sklerózou v celé České republice.
2. Zapojení Unie do tuzemských a zahraničních střechových organizací.
3. Spoluprácí Unie a pražského regionu s ostatními národními MS společnostmi.
4. Dosavadní práci výkonného výboru a revizní komise. Všem členům těchto orgánů za to vyslovuje uznání.
5. Aktivní spolupráci s odborníky ( neurology, psychology apod.)
6. Vedle tradičních aktivit i potřebné rozšíření činnosti zejména v sociální práci a dalších oblastech činnosti.
7. Aktivity organizace vyvíjené i v naší provozovně MS Centru Roska v Praze 7, Tusarově ul. To je pro nás zcela nepostradatelné.

IV. oceňuje
1. Ucelenou kvalitní odbornou pomoc lékařského garanta naší organizace Doc. MUDr. Evy Havrdové, CSc., kterou aktivně přispívá k plnění našeho poslání.
2. Úsilí všech volených zástupců organizace při prosazení našich rozmanitých  
  humanitárních projektů.
3. Kvalitní prezentaci Rosky na webu.

V. schvaluje
1. Bez připomínek předložené zprávy o činnosti, hospodaření a zprávu revizní.
2. Na další volební období výkonný výbor ve složení Jaroslav Zika- předseda, Daniela Bláhová, Jana Císařová, Karel Hrkal, Zuzana Kuklová, Kateřina Miškovská, Miloslav Mlčkovský, Ivana Rosová a Jiří Šimral.
3. Na další volební období jako řádný kontrolní orgán organizace samostatného revizora Kristu Fouňovou.
4. Vedle přímo nominovaných Marie Brožové, Hany Cerhové, Karla Hrkala a Jaroslava Ziky tyto delegáty za naši organizaci na listopadový Celorepublikový sněm : Věru Adámkovou, Veroniku Ambasovou, Petra Beráka, Danielu Bláhovou, Janu Císařovou, Kristu Fouňovou, Martina Hanibala, Zuzanu Kuklovou, Kateřinu Miškovskou, Miloslava Mlčkovského, Ivetu Pilařovou, Alici Plundrovou, Ivanu Rosovou a Jiřího Šimrala.
5. Kandidáty do volené výkonné rady Unie Marii Brožovou, Karla Hrkala, Kateřinu Miškovskou a Ivanu Rosovou.
6. Za kandidáta do volené revizní komise Unie Danielu Bláhovou.

VI. ukládá
1. Všem voleným představitelům organizace ve spolupráci s celou členskou základnou pokračovat v jejich činnosti v potřebném rozsahu.
2. Voleným orgánům průběžně zabezpečovat nezbytné finanční prostředky na tuto činnost. Přitom realizovat k jejich zajištění pokud možno co nejvíce humanitárních projektů.
3. Celé členské základně průběžně hledat další potencionální dárce k doplnění potřebných finančních zdrojů na naši činnost.
4. Všem členům organizace platit řádně a včas stanovené členské příspěvky.

  Zpracovala návrhová komise
  Kateřina Miškovská, v.r.