TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)


Také v roce 2007 jsme opět realizovali náš rozsáhlý zdravotně sociální program.
Vedle toho byl mimořádný zejména tím, že se v Praze ve dnech 7. -14. 10. konalo setkání mezinárodního MS společenství, kterého se zúčastnilo více než 1000 osob
z 50 zemí světa. Ve dnech 7. -9. 10. to bylo Výroční zasedání MSIF konané v hotelu Hilton,, 10. 10. to byla Mezinárodní konference:"Život s RS: Dnes a zítra"
v Kongresovém centru a 11. -14. 10. lékařský Kongres ECTRIMS konaný tamtéž.
Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 5. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou    "konané         v hotelu         ILF            Praha. .
Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav - unikátní výstavu „Roztroušená skleróza v Čechách" v 5 krajích ČR, v listopadu v galerii HMP výstavu „Cesta za duhou" . Byly jsme na výstavách Non-Handicap v Praze a HOSPIMedice
v Brně. Ve druhé polovině roku jsme aktivně působili v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou                 „sklerózu".
Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme dále pokračovali v rozšiřování služeb naší provozovny MS Centra Roska v Praze 7.

S t r u č n ý  p ř e h l e d  r e a l i z o v a n ý c h  a k c í

1. R e k o n d i č n í p o b y t y s e z d r a v o t n í m p r o g r a m e m
1. Tavba Kamenický Šenov 22. -28. 4. příjemné prostředí
2. Mačkov u Blatné 7. -13. 5. bezbariérové
3. Exodus Třemošná u Plzně 17. -20. 5. bezbariérové
4. Mačkov u Blatné 20. -26. 5. hiporekondice
5. Espero Skokovy v Českém ráji 10. .-16. 6. částečně bezbariérové
6. Národní hřebčín Kladruby n. L. 19. .-25. 8. hiporekondice
7. Exodus Třemošná u Plzně 13. .-16. 9. bezbariérové
8. Trnávka Želiv 23. -29.9. pro náročnější
9. Espero Skokovy v České ráji 30. 9. -6. 10. částečně bezbariérové
Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 131 osob handicapovaných
roztroušenou sklerózou.

2. I n d i v i d u á l n í  r e h a b i l i t a c e

 a) rehabilitace v bytě osob s průkazem ZTP-P přes zdravotnické zařízení Monada
odbornými rehabilitačními pracovníky využilo celkem 45 lidí.
b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You v Praze 4 a 7,
které využilo 17 lidí s RS.
c) zapůjčování přístrojů MOTOmed, rotoped, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, gum,
masážního přístroje apod. Této služby využilo téměř 38 lidí s RS

3. S k u p i n o v á  r e h a b i l i t a c e


a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek
pondělí 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Alice Plundrová
pondělí 14,00-16,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Vendula Janderová
úterý 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova, cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková
úterý 12,30-14,30 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Věra Adámková

úterý 18,00-20,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Hana Vágnerová
středa 10,00-12,00 v MS centru, P 7, Tusarova 10, cvičí J. Velíšková a I. Rosová
čtvrtek 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Jana Císařová
pátek 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova , cvičí V. Adámková a D. Zemanová
Cvičení se zúčastnilo 180 osob. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.
b) rehabilitační plavání bylo každou středu od 18,00 do 19,00 hod. v bazénu YMCA
a využilo          jej   14          osob.

4.    Hipoterapie


Hipoterapie          probíhala                     v            jízdárnách:
Jezd.   KlubPočin         DolníPočernicev                           úterý     a   čtvrtek
Jezd.odd.     OrionBraník                                                     úterý     a   čtvrtek
Hipo   stř.    soc.   ter.    far.   PLBohnice                            středu
TIS-HuculClub    Zmrzlík                                                    pátek
Bucephalos   Nučice    dle    dohody
Celkově se hipoterapie zúčastnilo 68 osob. Imobilní účastníci byli sváženi mikrobusem.

5. O d b o r n é  p ř e d n á š k y , d e n n í   s t a c i o n á ř , k u r z y ,
k o n t a k t n í  m í s t o , k l u bu

Vše se konalo v MS Centru Roska v Praze 7 nebo Centru práce v Praze 4. Tyto služby využilo více než 100 osob. Oblíbené byly zejména odborné přednášky, jazykové
a počítačové Kurzy či internetový klub Roska.


6. S o c i á l n ě  p r á v n í  p o r a d n a

Spolu s Karlem Hrkalem tyto bezplatné služby průběžně zajišťují právník Mgr. Hana Pachlová, Veronika Malačová a Vendula Plavcová. Ta zabezpečuje také pro imobilní roskaře potřebné služby v terénu včetně sociální rehabilitace. Sociálně právních služeb využilo více než 168 osob. Převážně je využívají lidé s RS a jejich rodiny.

7. C e n t r u m  p r á c e


Ve společnosti B. P. T. funguje bezporuchově Centrum práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany, jehož hlavním cílem je tyto spoluobčany zaměstnávat
a vzdělávat. Hlavním partnerem Centra práce je ROSKA. Centrum realizuje k tomuto cíli mj. projekt PODANÁ RUKA, jenž je financován Evropským sociálním fondem, rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy. Projekt
PODANÁ RUKA podává pomocnou ruku zdravotně znevýhodněným, kterým se nedaří najít vhodné uplatnění na trhu práce. V roce 2007 byla činnost Centra práce včetně tohoto projekturealizována                   v plánovanémrozsahu.


8. W e b o v á  s t r á n k a

V září 2007 byla otevřena nová moderní webová stránka organizace, obsahující potřebné       informace          o       nás,     na     adresehttps://www.roska-praha.cz.

01     2008

Ing.   Jaroslav     ZIKA
předseda
 


TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

Procvičování paměti a kognitivních funkcí zábavnou formou

Procvicovani pameti