TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)

 

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 750 členů,
tj. téměř 25 % z celého sdružení.

 

 

2. P ř í m á   r e a l i z a c e   n e b o   s p o l u p o ř á d á n í   c e l o s t á t n í c h  
a k c í   v  p r a ž s k é m   r e g i o n u

Celonárodní oslavy Světového dne roztroušené sklerózy, který byl 26. 5. se konaly letos v Praze. Centrum oslav v Praze bylo v bezbariérovém Kulturním Centru Zahrada v Praze 11.   Hru„..i motýli jsou volní" uvedlo divadlo Na Prádle v režii Karla Smyczka jako benefiční divadelní představení Rosky Praha u příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy.

Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 8. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou".

V letošním roce jsme tuto konferenci poprvé uskutečnili v Kongresovém sále IKEM Praha 4.

Počátkem června jsme byli na Pankrácké pláni v Praze 4 spolupořadateli víkendového festivalu bez hranic „ŽIJU STEJNĚ JAKO TY!" pod záštitou MČ Praha 4

Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav. Unikátní výstava „MÁM RS...NO A CO?!" byla  v divadle Na Prádle v Praze 1 v červenci. Další výstava děl lidí s RS „Cesta za duhou" byla v listopadu v Technické knihovně v Praze 6.

V dubnu jsme se na pražském  Výstavišti zúčastnili výstavy Non-Handicap.

Úspěšná konference „O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu" byla opět v IKEMu Praha v prosinci.

Ve druhé polovině roku jsme dále aktivně působili i v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu".

Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme pokračovali v zajišťování rozsáhlých služeb naší provozovny MS Centra Roska Praha v Praze 7. 

  3. R e k o n d i č n í    p o b y t y   s e    z d r a v o t n í m    p r o g r a m e m

1.      Tavba Kamenický Šenov                    25. 4. - 1. 5.                příjemné prostředí

2.      Espero Skokovy v Českém ráji           2. - 8. 5.                     částečně bezbariérové

3.      Exodus Třemošná u Plzně                    11. - 14. 5.                  bezbariérové

4.      Národní hřebčín Kladruby n. L            6. - 12. 6.                    hiporekondice

5.      Moninec u Sedlce-Prčice                    19. - 25. 6.                 částečně bezbariérové

6.      Espero Skokovy v Českém ráji           15. - 22. 8.                  částečně bezbariérové

7.      Národní hřebčín Kladruby n. L            22. - 28. 8.                  hiporekondice

8.      Mačkov u Blatné                                 29. 8.. - 4. 9.               bezbariérové

9.      Exodus Třemošná u Plzně                    14. - 17. 9.                  bezbariérové

10.Trnávka Želiv                                      19. - 25. 9.                  pro náročnější

11.Espero Skokovy v Českém ráji           26. 9. - 2. 10.              částečně bezbariérové

  

Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 157 osob handicapovaných

roztroušenou sklerózou.

Rekondice byly podpořeny státní dotací, dárci a klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.

  4. I n d i v i d u á l n í    r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitace osob s průkazem ZTP-P v bytě přes zdravotnické zařízení
Monada a nebo

   přímo v Rehafitu. Tutorehabilitaci využilo celkem 57 lidí.

b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You v Praze 4, 6 a 12

   které využilo 11 lidí s RS.

c) zapůjčování přístrojů MOTOmed, rotoped, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, gum,

   masážního přístroje apod. Této služby využilo téměř 30 lidí s RS

Podpořeno grantem HMP a granty MČ P 4 a MČ P 14.

 5. S k u p i n o v á    r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek

pondělí    10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Alice Plundrová

ponděl     14,00-16,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova10,
cvičí Vendula Janderová

úterý        10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova,
cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková 

úterý        12,30-14,30 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Věra Adámková

úterý        18,00-20,00  v MS Centru Roska, P 7, Tusarova10,
cvičí Hana Vágnerová

středa      10,00-12,00 v MS Centru, P 7, Tusarova 10,
cvičí J. Velíšková a I. Rosová

čtvrtek     10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova10,
cvičí Jana Císařová

pátek       10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova 10,
cvičí V. Adámková a D. Zemanová

Cvičení se pravidelně účastnilo více než 50 osob. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.

b) rehabilitační plavání

bylo jednou týdně  v bazénu YMCA a využilo jej 10 osob.

Podpořeno státní dotací a granty HMP, MČ P 4, 7 a 11.

  6. H i p o r e h a b i l i t a c e

Hiporehabilitace probíhala v jízdárnách:
Jezd. klub Počin  Dolní Počernice    v úterý a čtvrtek

Jezd. odd. Orion        Braník            v úterý a čtvrtek

Hipo stř. soc. ter. far.PL Bohnice      v středu

TIS- Hucul Club        Zmrzlík            v  pátek

Bucephalos                Nučice          dle dohody

Celkově se hiporehabilitace se zúčastnilo 60 osob. Imobilní účastníci byli sváženi mikrobusem.

Podpořeno grantem HMP a granty MČ P 4 a 11.

  7. S o c i á l n í   r e h a b i l i t a c e
Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska Praha, v terénu na základě předběžné domluvy, na pobytových akcích. Podle zájmu a možností byly pořádány akce sociální rehabilitace - např.
z oblasti dalšího vzdělávání, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy apod. Realizovala se i na pobytových akcích  Využilo jí více než 100 osob.

Podpořeno státní dotací a grantem HMP.

  8. S o c i á l n í   p r á c e

V MS Centru Roska Praha je průběžně zajišťována také ostatní komplexní sociální práce. Převážně ji využívají lidé s RS a jejich rodiny. V terénu se realizuje i přímo
u klienta, který tuto službu potřebuje. Využilo jí celkem 150 klientů.

  9. C e n t r u m  p r á c e

Je na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 a funguje pod patronací společnosti B. P. T. a nadačního fondu NFOZP, které s Roskou úzce spolupracují. Toto centrum práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany má hlavní cíl tyto spoluobčany zaměstnávat a vzdělávat. Služeb centra využilo 25 roskařů. .

  10. K o m p l e x n í   p o r a d e n s t v í

Jsou to poradny zdravotní, sociální, právní včetně pracovně právní , psychologická
a zdravé výživy. Jsou poskytovány osobně převážně v MS Centru Roska Praha nebo na

  e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Těchto služeb využilo více než 200 klientů 

11. K o m p l e t n í   i n f o r m a č n í   s e r v i s

Kompletní informační servis je poskytován průběžně všem klientům po celý rok. Základem byla opět roční Informace vydaná v lednu. Její upřesňování respektive podávání dalších nových aktualit bylo realizováno zejména e-mailem, na webu
www.roska-praha.cz či telefonickým kontaktem.

  

01 2011

 

Ing. Jaroslav ZIKA, v. r.

předseda